This page shows usage statistics for items authored by: Macaulay, Erin Cuffe

Click on a number to switch between file downloads and item page views or to view usage statistics for a different date range.

Currently showing: File downloads; All dates

File downloadsItem page views
Current month20
Previous month10
All dates10,392448
Custom date range
to
    Maximum number of items/collections/authors etc. shown:
  • 2
  • 5
  • 10
  • 20
  • 50
  • 100

Top items (1 items total)

Click on an item's title to go to the page for that item. Click on an item's usage number to view usage statistics for that item. Each item page also has a link to the item's usage statistics.

Currently showing: File downloads; All dates

Top visitors' geographic locations

Click on a country's usage number to view usage statistics for visits from that country.

Currently showing: File downloads; All dates

Top country views

File downloads
China9,636
Taiwan102
Hong Kong86
United States79
New Zealand59
Malaysia45
Australia39
Germany39
Canada34
United Kingdom23
Japan22
South Korea22
Italy17
India13
Singapore13
Spain11
Pakistan9
Brazil7
France6
Russia6
Nigeria5
Portugal5
Belgium4
Switzerland4
Algeria4
Ethiopia4
Croatia4
Ireland4
Macao4
Philippines4
Greece3
Israel2
Poland2
Serbia2
Turkey2
South Africa2
Argentina1
Austria1
Cameroon1
Czech Republic1
Iran1
Peru1
Ukraine1

Top cities views

File downloads
Beijing2,637
Jinan1,038
Henan700
Shenyang478
Harbin396
Hebei325
Taiyüan293
Guangzhou275
Changchun210
Tianjin167
Shanghai134
Nanjing133
Hangzhou120
Xian114
Chengdu111
Jiazhuang91
Chongqing83
Chaoyang81
Wuhan81
Qingdao80
Taipei77
Zhengzhou68
Changsha67
Central District52
Hulun44
Ling44
Nanning44
Shenzhen37
Kunming33
Hefei32
Fuzhou31
Dalian24
Guizhou24
Jilin21
Yantai20
Daqing19
Nanchang19
Qianshan19
Seoul18
Foshan17
Auckland16
Lanzhou16
Ürümqi16
Kuala Lumpur15
Dunedin14
Guiyang14
Hamilton14
Singapore13
Hubei12
Redmond12